Algemene Voorwaarden

Omita Weddings
Cypresbaan 10, 2908 LT Capelle aan den IJssel
T. 010 – 7954075 / I. www.Omitaweddings.nl / E. info@omitaweddings.nl
ALGEMENE VOORWAARDEN

Rubriek A – Algemeen
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
Omita Weddings: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW;
Wederpartij: Wederpartij in de zin van art. 6:231 BW;
Opdracht: Weddingplanning, visagie & haar of Sofreh aghd welke Omita Weddings ten behoeve van Wederpartij verricht, dan
wel het leveren van andere diensten en/of producten aan Wederpartij.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen een Omita Weddings
en Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of schriftelijke overeenkomsten,
ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze
voorwaarden hebben afgeweken. Eventuele Algemene Voorwaarden die door een Wederpartij worden
gehanteerd, worden door Omita Weddings te allen tijde uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Omita Weddings heeft het recht
om tot twee dagen na ontvangst van de aanvaarding van zijn aanbod dit aanbod te herroepen. De offerte
verplicht niet tot levering van (een deel van) de prestatie tegen een proportionele prijs.
4. Vergoeding
4.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, is de door Omita Weddings gebruikelijk
gehanteerde vergoeding van toepassing. Voor zover niet van een gebruikelijke vergoeding wat betreft foto- en/of videografie kan worden
gesproken, zijn tenminste de Richtprijzen van de Fotografenfederatie, [inclusief de BUR] (en wel de meest
recente versie die is gedeponeerd bij de Rechtbank te Amsterdam) van toepassing en maken deze deel uit
van deze Algemene Voorwaarden. Omita Weddings heeft het recht om drie maanden na het aangaan van de
overeenkomst tussentijdse wijzigingen in de Richtprijzen aan de Wederpartij door te berekenen.
4.2 Indien en voor zover niet van een gebruikelijk gehanteerde vergoeding kan worden gesproken, zal
Omita Weddings naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding nader bepalen, waarbij Omita Weddings onder
meer zal kunnen aanknopen bij (i) de in de markt gangbare vergoedingen voor vergelijkbare opdrachten,
tussen vergelijkbare opdrachtgevers en vergelijkbare opdrachtnemers, waarbij erwezen kan worden naar
vergoedingen zoals door collega’s van Omita Weddings in rekening gebracht, (ii) hetgeen in voorgaande
gevallen rechtens als redelijk en billijk is bestempeld, (iii) vergelijkende vergoedingen zoals die in
omringende landen door foto- en/of videografen in rekening worden gebracht en (iv) de omvang en
reikwijdte van het door Wederpartij gewenste gebruik van het werk.
4.3 Indien aannemelijk is dat Omita Weddings hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht,
welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en/of dit meerwerk voor vergoeding
door Wederpartij in aanmerking.
5. Alle producten van Omita Weddings worden geleverd in het pand waar Omita Weddings zijn bedrijf
uitoefent dan wel door toezending via post dan wel via email/internet. Verzonden Foto’s zijn vanaf het
moment van verzending voor risico van Wederpartij en kunnen derhalve na verzending niet meer
geretourneerd worden. Aanspraak op restitutie van de overeengekomen vergoedingen is na verzending
uitgesloten.
6. Indien geen levertijd is overeengekomen, wordt die in redelijkheid door
Omita Weddings vastgesteld. Indien Omita Weddings en Wederpartij overeenkomen dat
de levertijd wordt vervroegd, heeft Omita Weddings het recht de oorspronkelijk overeengekomen
vergoeding met tenminste 50% te verhogen.
7. Foto’s en videobeelden blijven eigendom van Omita Weddings. Wederpartij heeft enkel recht
op overdracht van de eigendom als dit uitdrukkelijk is overeengekomen. Tenzij anders
is overeengekomen, heeft Wederpartij geen recht op overdracht van negatieven, of ander origineel
opnamemateriaal, of duplicaten daarvan. Het auteursrecht op het Foto- en/ of videografisch werk en de
Foto en/of de video blijft in ieder geval en te allen tijde berusten bij Omita Weddings. Geen enkel gebruik
van het Foto- en/ of videografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang Wederpartij enige
uitstaande factuur van Omita Weddings nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan
aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Omita Weddings dan ook.
8. Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien
werkdagen na levering van de producten schriftelijk aan Omita Weddings te worden meegedeeld.
Omita Weddings heeft het recht – indien Omita Weddings de klachten gegrond verklaart – binnen redelijke
termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor
Wederpartij zou leiden.
9. Elke levering, ook een levering van een onderdeel van een samengestelde opdracht, kan afzonderlijk
worden gefactureerd indien een onderdeel van een samengestelde opdracht afzonderlijk van waarde is.
10. Factuur en betaling
10.1 Betaling dient uiterlijk 14 dagen vóór de opdracht te geschieden. Na het verstrijken van deze termijn
is Wederpartij in verzuim en is hij de wettelijke rente verschuldigd, verhoogd met 2%. Is Wederpartij in
verzuim of schiet hij op andere wijze in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen tekort, een
inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en
buiten rechte voor zijn rekening.
Indien aannemelijk is dat Omita Weddings hogere kosten heeft gemaakt of meerwerk heeft moeten
verrichten, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze kosten en dit meerwerk voor
vergoeding door Wederpartij in aanmerking.

 

10.2 Wederpartij zal de factuur van Omita Weddings op onjuistheden controleren. Indien de Wederpartij
niet binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk de factuur met opgave van rechtens relevante redenen
heeft afgewezen en aan Omita Weddings heeft geretourneerd, zal de betrokken factuur als bindend tussen
partijen hebben te gelden en vervalt enig recht van Wederpartij op reclamatie.
11. Wederpartij dient in ieder geval 25% van het gefactureerde bedrag binnen 7 dagen na de
factuurdatum voldoen, bij gebreke waarvan Omita Weddings de opdracht als niet-bevestigd en/of
aangenomen beschouwd. De opdracht wordt door Omita Weddings aanvaard – ondanks een eventueel
uitgebrachte offerte – pas nadat het voorschot ad 25% door Wederpartij is voldaan.
12. Wederpartij verricht de aan Omita Weddings verschuldigde betalingen zonder korting of beroep op
compensatie, behoudens verrekening met tussen partijen erkend verrekenbare voorschotten, die hij aan
Omita Weddings heeft verstrekt.
13. Toestemming voor gebruik van een Foto- en/of videografisch werk door Wederpartij wordt
uitsluitend schriftelijk en voorafgaand verleend in de vorm van een licentie zoals die naar
aard en omvang door Omita Weddings is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.

Uitsluitend indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat dit nimmer meer omvat dan het recht tot
éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze
als partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van Omita Weddings, hebben bedoeld.

Indien toestemming is gegeven voor het gebruik bij elektronische of andere vormen van
beeldmanipulatie kan het resultaat pas worden gebruikt na uitdrukkelijke toestemming van Omita Weddings.

Bij gebreke aan een specifiek overeengekomen wijze van publicatie en/of omschreven

doel en/of omschreven oplage worden alleen die bevoegdheden geacht te zijn gegeven, die standaard
zijn opgenomen in de (BUR-)licentie dan wel, indien de BUR niet van toepassing is, die uit de aard
en strekking van de overeenkomst noodzakelijkerwijs voortvloeien.
14. Elk gebruik van een Foto- en/of videografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als
een inbreuk op het auteursrecht van Omita Weddings. Bij inbreuk komt Omita Weddings, zonder overigens
enig recht, waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle
daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, te verliezen, een vergoeding toe ter hoogte
van tenminste driemaal de door Omita Weddings gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijk
vorm van gebruik, met een minimum van 300 EURO’S.
15. De naam van Omita Weddings dient duidelijk bij een gebruikt Foto- en/of videografisch werk te worden
vermeld, of met een verwijzing naar het Foto- en/of videografisch werk in de publicatie te worden
opgenomen. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Omita Weddings een extra vergoeding toe,
zonder overigens enig recht (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en
alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten) te verliezen, van tenminste 100% van
het bedrag verschuldigd aan publicatierechten.
16. Bij openbaarmaking van een Foto- en/of videografisch werk dient Wederpartij terstond en zonder
kostenberekening een bewijsexemplaar van de publicatie aan Omita Weddings te doen toekomen.
17. Wederpartij die een Foto- en/of videografisch werk openbaar maakt, is met uitsluiting van anderen
verantwoordelijk voor het verkrijgen van toestemming van geportretteerden en andere rechthebbenden.
Omita Weddings is verplicht naar vermogen mee te werken aan het opsporen van de in dit artikel bedoelde
personen. De geportretteerden geven in ieder geval aan Omita Weddings toestemming om een foto- en/of
videografisch werk (van hen) openbaar te maken.
18. Omita Weddings is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor Wederpartij is ontstaan, tenzij er
sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Omita Weddings of door hem ingeschakelde personen.
De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor
zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk
uitgekeerde somma.
19. Zowel Omita Weddings als Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen
in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij.
20. Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden beheerst door
Nederlands recht. Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en
een rechtsbetrekking tussen Omita Weddings en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde
rechter in Nederland.
Rubriek B – Opdrachten
21. Een opdracht komt tot stand door aanvaarding door Wederpartij van de offerte van
Omita Weddings welke aanvaarding mede kan blijken uit het sturen door Omita Weddings
aan de Wederpartij van een schriftelijke opdrachtbevestiging – waaronder tevens
een email bevestiging begrepen – die door Wederpartij aan zich wordt gehouden of
bij gebreke daarvan, uit de feitelijke wetenschap en gedogen van de Wederpartij van het uitvoeren van
werkzaamheden door Omita Weddings overeenkomstig de offerte.
22. Omita Weddings heeft het recht om alles dat bij een opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven naar
eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren. Wijzigingen in de opdracht door Wederpartij om welke
reden dan ook en hangende de uitvoering van de opdracht, komen voor rekening van Wederpartij en
zullen door Omita Weddings slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door
Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan Omita Weddings is geretourneerd.

Annulering opdracht:
23.1 In geval van annulering van een visagie en haar opdracht door Wederpartij op welk moment dan ook en om welke
reden dan ook, heeft Omita Weddings recht op annuleringskosten, zijnde 25% van het totaal gefactureerde
bedrag.  Annulering van een visagie en haar opdracht is dan ook slechts schriftelijk mogelijk mits dit ruim twee weken van te voren bedraagt.

23.2 In geval van annulering van een sofreh aghd opdracht door Wederpartij op welk moment dan ook en om welke
reden dan ook, heeft Omita Weddings recht op annuleringskosten, zijnde 25% van het totaal gefactureerde
bedrag.  Annulering van een sofreh aghd opdracht is dan ook slechts schriftelijk mogelijk mits dit ruim een maand van te voren bedraagt.
24. Indien Omita Weddings dan wel diens personeel door ziekte niet (de volledige) opdracht uit kan/kunnen
voeren, vrijwaart Wederpartij hierbij Omita Wedding van eventueel door hem ondervonden schade ten
gevolge van de niet (volledige) uitvoering van de opdracht. Ziekte wordt hierbij als overmacht
aangemerkt.
25. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, is Omita Weddings volledig vrij in de keuze van de
toeleveranciers en derden met wie Omita  Weddings werkt om tot uitvoering van de opdracht te komen,
inclusief modellen en stylisten.
26. Omita  Weddings heeft het recht, indien zij van oordeel is dat zij niet het gewenste product kan leveren,
dan wel indien het contact en/of de relatie met Wederpartij als onprettig ervaren wordt, de
overeenkomst ontbinden, zonder dat zij op enige wijze tot schadevergoeding aan Wederpartij verplicht
is. Wederpartij vrijwaart Omita Weddings voor eventuele door haar te lijden schade, dan wel geleden
schade.
Capelle aan den IJssel , 05 September 2013